Sex i svärd

Rättvänt: Övergång, förändring, resa, flykt, lättnad, problem som löser sig.

Uppochnervänt: Förräderi, oförmåga att fly, illusion, frustration, fast i en situation, hemligheter avslöjas.

Sex i svärd

Beskrivning av bilden på kortet

Bilden på kortet sex i svärd föreställer en man som ror en båt över vattnet.[1] Båten är lastad med sex svärd, och han styra den med hjälp av en åra. Färden styrs mot en okänd destination och en fjärran strand syns i bakgrunden. Detta tyder på att han har lämnat något bakom sig. Scenen är dyster och mångfacetterad. Den förmedlar en komplex atmosfär som tyder på såväl flykt som sökande. Himlen ovan är lugn men utan stjärnor, vilket pekar på en känsla av ambivalens.

Bilden är rik på symbolik och kan tolkas på flera olika sätt. Generellt kan man tolka det som att bilden förmedlar en övergång, resa eller flykt. Svärden som mannen har med sig kan representera tankar, ord eller idéer. Dessa har han med sig på sin resa, på gott eller ont. Att mannen har ryggen mot betraktaren kan indikera att han undviker eller flyr från något. Kanske är han på flykt från en situation som har blivit ohållbar. Vattnet kan ses som en symbol för det emotionella eller undermedvetna. Båtens riktning kan indikera en resa mot nya insikter eller en ny livssituation.

OBS! Beskrivningen av detta tarotkort baseras på tarotleken Rider-Waite.


Vad sex i svärd betyder i olika kontexter

Rättvänt

Allmän betydelse

När sex i svärd dras rättvänt indikerar det oftast att du är på väg mot en bättre situation. Det är ett kort som handlar om övergång och förändring.[2] Ofta indikerar det att du har fattat ett beslut som kommer att föra dig bort från en problematisk situation. Du bär med dig ett visst bagage, vilket symboliseras av de sex svärden. Det kan till exempel röra sig om lärdomar, erfarenheter eller problem.

Kärlek och relationer

Har du dragit detta kort i en läsning som fokuserar på kärlek och relationer? Då kan kortet indikera att det kan vara dags för en paus eller att båda parter behöver reflektera över förhållandet. Det kan också betyda en fysisk eller emotionell flytt som kan gynna relationen.

Karriär och arbete

I kontexten av arbete och karriär kan kortet signalera att du kanske överväger att göra en förändring. Du kanske funderar på att byta jobb, eller så håller du redan på att göra detta. Kortet pekar på en tid av övergång och eventuell anpassning till en ny miljö. Kortet kan också uppmanar dig att söka nya möjligheter, kanske i en helt annan bransch.

Ekonomi och pengar

När det gäller ekonomi förmedlar sex i svärd budskapet att du bör agera. Du kan gynnas av att ändra din ekonomiska strategi. Alternativt kan en möjlighet till ekonomisk tillväxt snart dyka upp. Kortet kan också vara ett tecken på att det är dags att omstrukturera ekonomin eller betala av skulder.

Personlig utveckling

Inom andlig eller personlig utveckling indikerar detta kort att du är på en resa. Resan ifråga går ut på att finna djupare sanningar. Kanske kan du finna dessa genom meditation, utbildning eller personlig reflektion. Detta kan vara en tid där du ifrågasätter dina nuvarande val i livet. Kanske överväger du att byta riktning för att följa dina inre önskningar och mål.

Hälsa och välbefinnande

När det gäller hälsa kan detta kort antyda en förändrad livsstil eller behandling. Den kan eventuellt leda till en förbättring av ditt fysiska eller mentala välbefinnande. Du kan behöva ta ett steg tillbaka och undvika stressiga eller osunda situationer. Detta för att få tid och utrymme att återhämta dig.

Person som tar ett steg tillbaka och återhämtar sig

Uppochnervänt

Allmän betydelse

När sex i svärd är uppochnervänt indikerar det ofta en oförmåga att fly. Kortet kan även indikera att du är oförmögen att göra en nödvändig förändring i ditt liv. Det kan också varna dig för att försöka undvika problem eller utmaningar.[3] Detta kort pekar ofta på en tid av förnekelse. Du kanske inte vill eller kan se verkligheten som den är.

Kärlek och relationer

Undrar du vad ett uppochnervänt sex i svärd betyder i frågor om kärlek och relationer? Kortet kan då indikera att en av parterna inte kan eller vill lämna en ohållbar situation. Detta trots att det kanske skulle vara det bästa att göra. Det kan också betyda att det är dags att konfrontera problemen i relationen istället för att ignorera dem.

Karriär och arbete

I frågor om karriär och arbete kan detta kort uppochnervänt tyda på att du känner dig fast. Men du tar ändå inte steget till att försöka förändra din situation. Detta kan bero på en rädsla för förändring eller bekvämlighet som håller dig kvar i en mindre ideal situation. Kortet kan också varna dig för att ett undvikande beteende inte kommer att lösa några problem.

Ekonomi och pengar

Ekonomiskt kan kortet betyda att du undviker att ta tag i din ekonomiska situation. Detta undvikande beteende kan leda till större problem på sikt. Kortet uppmanar dig att agera nu istället för att skjuta problemen framför dig.

Personlig utveckling

Detta kort kan uppochnervänt tyda på självförnekelse. Alternativt kan det tyda på att att du undviker personlig utveckling. Det pekar på ett behov av att konfrontera dina egna begränsningar och rädslor för att kunna fortsätta utvecklas.

Hälsa och välbefinnande

Inom hälsa och välbefinnande kan kortet antyda att du inte vidtar nödvändiga åtgärder för att förbättra din hälsa. Eller så kanske du undviker att söka hjälp för ett medicinskt eller psykologiskt besvär. Kortet kan också indikera att det är dags att ta hälsan på allvar och inte undvika problem.

Viktiga kombinationer med andra tarotkort

  • Sex i svärd och döden:  Denna kombination pekar på en djupgående förändring. Den kan också antyda slutet på en viktig fas i livet. Har du känt dig instängd eller begränsad på något sätt? Då antyder korten att en radikal förändring kommer att äga rum, ofta en som är till det bättre.
  • Sex i svärd och tornet:  Om dessa två kort dyker upp tillsammans bör du vara försiktig. De kan varna för att din “flykt” kan leda till oförutsedda konsekvenser. Eller så kan en plötslig händelse komma att omkullkasta dina planer.
  • Sex i svärd och stjärnan:  Denna kombination är vanligtvis mycket positiv. Den indikerar att din resa eller övergång kommer att leda till förnyelse och hopp. Om du går igenom en tuff tid bör du hålla ut. Det ser nämligen ut att finnas ljus i slutet av tunneln.
  • Sex i svärd och två i bägare:  I kärleksläsningar tyder denna kombination på att båda parter behöver tid för personlig reflektion. Men en tid av separation eller distans kan faktiskt stärka relationen.
  • Sex i svärd och tre i pentagram:  Dessa kort indikerar tillsammans att det är läge att dra nytta av andras expertis. Lagarbete eller samarbete kan krävas för att lyckas ta sig igenom en övergångsperiod.
  • Sex i svärd och kejsarinnan:  Korten indikerar att en livsstilsförändring kan leda till fruktbarhet och överflöd.
  • Sex i svärd och djävulen: Dessa kort uppmanar dig att titta närmare på vad du faktiskt försöker undvika. Kombinationen kan nämligen varna för att du i själva verket flyr från dig själv eller dina egna demoner.

Vanliga frågor om sex i svärd

Vad betyder sex i svärd?

Sex i svärd indikerar oftast en övergång, resa eller flykt från en svår situation. Kortet handlar om att bära med sig erfarenheter och lärdomar på en ny resa. Dessa symboliseras av de olika svärd som är placerade i båten på bilden.

Vad betyder sex i svärd uppochnervänt?

Uppochnervänt indikerar sex i svärd ofta förnekelse. Det symboliserar en ovilja eller oförmåga att ändra en ohållbar situation. Det uppmanar dig att konfrontera dina problem snarare än att undvika dessa.

Är sex i svärd ett positivt eller negativt kort?

Det beror på sammanhanget. Kortet kan peka på nödvändiga förändringar eller en flykt från en dålig situation, vilket kan vara positivt. Men det kan också indikera förnekelse eller ett undvikande. Därmed kan det även tolkas som något negativt.

Referenser

  1. Biddy Tarot. "Six of Swords Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://biddytarot.com/tarot-card-meanings/minor-arcana/suit-of-swords/six-of-swords/. Hämtad 2023-12-20.
  2. Labyrinthos. "Six of Swords Meaning - Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://labyrinthos.co/blogs/tarot-card-meanings-list/six-of-swords-meaning-tarot-card-meanings. Hämtad 2023-12-20.
  3. AstroTalk. "Six of Swords - Tarot Card." Tillgänglig på: https://astrotalk.com/tarot/six-of-swords. Hämtad 2023-12-20.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].