Sex i pentagram

Rättvänt: Harmoni, balans, generositet, välgörenhet.

Uppochnervänt: Givande, mottagande, delande av framgång.

Sex i pentagram

Beskrivning av bilden på kortet

Kortet sex i pentagram (eller sex i mynt) symboliserar generositet, välgörenhet samt givande och tagande. På kortet avbildas en välbärgad man i färgglada kläder som har en gyllene våg i ena handen. Med den andra handen delar han ut mynt till två tiggare som knäböjer framför honom.{1] Det är inte omöjligt att de båda tiggarna är samma två personer som avbildas på kortet fem i pentagram. Deras kläder är slitna och ger intryck av fattigdom, vilket skapar en kontrast till den rika mannens pråliga klädsel.

I bakgrunden syns ett slott och en park eller skog. Men fokus ligger på de tre personerna i förgrunden. Bilden handlar om förmågan att hjälpa de fattiga för att på så vis skapa balans och rättvisa. Den skildrar också den tacksamhet som tiggarna visar. Vad kortet således betonar är samhällets ansvar för dess individer och vikten av att stödja varandra. Kortet uppmuntrar till medkänsla, generositet och strävan att finna en balans mellan materiellt välstånd och andlig tillfredsställelse.

OBS! Beskrivningen av detta tarotkort baseras på tarotleken Rider-Waite.


Vad sex i pentagram betyder i olika kontexter

Rättvänt

Allmän betydelse

Sex i pentagram symboliserar generositet, välgörenhet, samt att ge och ta emot hjälp. Kortet påminner dig av vikten av att dela med dig av dina resurser till dem som är mindre lyckligt lottade.[2] Det signalerar en tid av positiv energi och framgång.

Kortet kan också handla om hur vi upprätthåller eller återställer ekonomisk balans och rättvisa i våra liv. Det kan uppmuntra dig att dela med dig mer generöst av dina resurser. Men det kan också peka på att du kanske kommer att få hjälp från oväntat håll.

Kärlek och relationer

När det kommer till kärlek och relationer symboliserar kortet harmoniska och balanserade förhållanden. Det indikerar en tid då bägge parter ger och tar lika mycket. Därmed stärks relationen och förståelsen mellan er djupnar.

Karriär och arbete

Sex i pentagram representerar en tid av fruktbart samarbete och teamarbete. Det indikerar att ansträngningar och framgångar delas sinsemellan med kollegorna. Det finns också ett ömsesidigt stöd för varandras ambitioner och mål.

Ekonomi och pengar

Ekonomiskt sett är detta kort ett tecken på stabilitet och generositet. Det indikerar en förmåga att inte bara hantera sina finanser väl, utan också att dela med sig av sina resurser till andra.

Personlig utveckling

På en personlig nivå uppmanar kortet till självförbättring genom generositet och delande av kunskap. Kortet påminner dig om att du växer som individ genom att dela med dig av dina erfarenheter och lärdomar.

Hälsa och välbefinnande

Sex i pentagram kan rättvänt betyda att nyckeln till en god hälsa är att ha en balanserad livsstil. Det påminner dig om att ta hand om både ditt fysiska och psykiska välbefinnande.

Sex pentagram

Uppochnervänt

Allmän betydelse

När kortet är uppochnervänt indikerar det en tid av själviskhet och isolering. Det kan varna dig för att fokusera alltför mycket på materiella aspekter till den grad att det skadar dina personliga relationer.

Kärlek och relationer

Uppochnervänt kan sex i pentagram signalera obalans och missförstånd inom kärlek och relationer.[3] Det kan vara ett tecken på att en partner känner sig förbisedd eller utnyttjad. Därför kan spänningar och konflikter uppstå i relationen.

Karriär och arbete

Kortet kan uppochnedvänt peka på konflikter på arbetsplatsen eller en brist på samarbete. Det kan också tyda på en arbetsmiljö där personer kämpar för sig själva snarare än för teamets bästa.

Ekonomi och pengar

Ekonomiskt kan detta kort uppochnedvänt signalera osäkerhet, girighet eller en bristfällig hantering av resurser. Det varnar för potentiella ekonomiska svårigheter på grund av dåliga beslut.

Personlig utveckling

På en personlig nivå kan detta kort uppochnervänt tyda på svårigheter. Du kan ha svårt att lära dig av dina erfarenheter och du kan känna dig isolerad från andra. Kortet uppmanar till självreflektion och att du rannsakar dina handlingar och ditt mindset.

Hälsa och välbefinnande

Kopplat till din hälsa kan kortet peka på obalans och stress kopplad till materiella ting. Det kan påminna dig att omvärdera vad som verkligen är viktigt för ditt välbefinnande.

Viktiga kombinationer med andra tarotkort

  • Sex i pentagram och döden: Kan signalera en stor förändring i materiella förhållanden. Kombinationen kan även tyda på en förändring i hur du ser på materiella tillgångar. I relationer kan dessa kort peka på en tid av ekonomisk eller emotionell utmaning som leder till djupare band och förståelse.
  • Sex i pentagram och tornet: Kan tyda på plötsliga uppbrott eller stora förändringar i ekonomin. I arbetslivet kan dessa kort indikera en dramatisk förändring. Det kan till exempel handla om ett plötsligt jobbyte eller en omstrukturering.
  • Sex i pentagram och solen: Indikerar framgång och överflöd. Denna kombination av kort är ett tecken på att hårt arbete och generositet kommer att ge rikligt med belöningar. I relationer kan den vara ett tecken på en lycklig och givande period.

När kortet kombineras med kort ur bägarsviten kan detta betona emotionella aspekter av generositet eller materiell välgörenhet. En sådan kombination kan också peka på att det är lika viktigt att dela känslor och emotionellt stöd som att bidra materiellt.

Då kort ur svärdsviten kombineras med ex i pentagram kan detta indikera att du bör balansera logik och känslor i beslutsfattande. Detta gäller särskilt i ekonomiska och yrkesmässiga sammanhang. En sådan kombination kan också varna för potentiella konflikter kring pengar eller resurser.

Vanliga frågor

Vad betyder sex i pentagram rättvänt?

Rättvänt representerar sex i pentagram generositet, harmoni och balans. Det symboliserar delande av framgångar samt givande och mottagande av stöd. Det uppmanar dig att ha ett balanserat förhållningssätt till materiella tillgångar och relationer.

Vad betyder sex i pentagram uppochnervänt?

Uppochnervänt indikerar sex i pentagram själviskhet, girighet och en brist på generositet. Det kan varna för ojämlikhet i relationer eller i ekonomiska situationer. Kortet kan också peka på förlust, ekonomisk osäkerhet och konflikter på arbetet.

Hur skiljer sig detta kort från andra kort i pentagramsviten?

Många av de övriga korten i pentagramsviten fokuserar på personlig framgång, arbete och materiella tillgångar. Sexan i sviten fokuserar istället på delande, generositet och balans. Det betonar vikten av att dela framgångar och resurser med andra.

Referenser

  1. Biddy Tarot. "Six of Pentacles Tarot Card Meanings." Tillgänglig på: https://biddytarot.com/tarot-card-meanings/minor-arcana/suit-of-pentacles/six-of-pentacles/. Hämtad 2024-02-01.
  2. Labyrinthos. "Six of Pentacles Meaning in Tarot." Tillgänglig på: https://labyrinthos.co/blogs/tarot-card-meanings-list/six-of-pentacles-meaning-tarot-card-meanings. Hämtad 2024-02-01.
  3. Astrotalk. "Six of Pentacles Tarot Card." Tillgänglig på: https://astrotalk.com/tarot/six-of-pentacles. Hämtad 2024-02-01.

Om skribenten

Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren är en entusiast och expert på tarot samt värd för podden “Narrens Resa”. Med flera års erfarenhet av att utforska och diskutera tarot har han etablerat sig som en auktoritet inom ämnet. Hans passion för tarot har lett fram till lanseringen av Tarotlandet, en webbshop hängiven till att tillhandahålla högkvalitativa tarotlekar och kunskap till likasinnade sökare. Du kan mejla honom på [email protected].